Wuling Bingo
ยังไม่คอนเฟิร์ม
Hatchback B-Segment

ระยะทางขับรถไฟฟ้า

-

ประเภทของแบตเตอรี่

-

0-100 กม./ชม.

-

การใช้พลังงาน

-

รูป Wuling Bingo

รายการราคา Wuling Bingo ทุกรุ่น

0 รุ่นจำหน่าย
2024
 • 2024/รถยนต์ไฟฟ้า/
  Car Price
 • Wuling Bingo Upcoming 2024
  ยังไม่คอนเฟิร์ม

Wuling Bingo·ตัวแทนจำหน่าย

Wuling Bingo·แกลลอรี่

  ภายนอก
  ภายใน
  อื่นๆ
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo
รูป Wuling Bingo